Garancija najnižih cena

Sajt Serbian Adventures.com garantuje da su cene na sajtu najpovoljnije na tržištu. Cenu formiraju organizatori putovanja a zavisi i od minimalnog broja putnika planiranih za realizaciju. Ukoliko za odredjeni izlet znate za organizatora koji po nižoj ceni organizuje izlet uz iste uslove tj. minimalni broj putnika, molimo da nas obavestite na office@serbianadventures.com a mi ćemo vam obezbediti izlet uz adekvatnu nagradu.